Het zal je vast niet zijn ontgaan, maar vanaf juni 2020 worden verschillende maatregelen versoepeld. Toch kunnen veel ondernemers in de periode van juni t/m augustus 2020 nog niet hun normale omzet draaien en het steunpakket loopt op 31 mei 2020 af. Daarom heeft het kabinet op woensdag 20 mei 2020 een nieuw steunpakket in leven geroepen, steunpakket 2.0.

In steunpakket 2.0 zien we enkele regelingen, waaronder de NOW en de Tozo, opnieuw worden aangereikt. Wel zijn de voorwaarden op verschillende punten gewijzigd. De TOGS zien we niet meer terug. Deze is vervangen door een nieuwe regeling, de Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL).

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, minister Hoekstra van Financiën en minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat hebben aangegeven dat het voor veel bedrijven vanwege de langdurigheid van de lockdown (deze duurde langer dan verwacht) onvermijdelijk wordt om (veel) mensen te ontslaan. In de voorwaarden van Steunpakket 2.0 is dan ook – in tegenstelling tot het eerste steunpakket – terug te zien dat het doel van het steunpakket is om ontslagen zoveel mogelijk te beperken en niet te voorkomen. De reden hiervoor is dat bedrijven door het ontslaan van één werknemer soms een faillissement of het niet kunnen doorbetalen van salarissen van andere werknemers kunnen voorkomen. Voor de gedupeerden hiervan (dus de mensen die worden ontslagen) heeft de overheid omscholingsmogelijkheden gecreëerd.

 

NOW

De tegemoetkoming in loonkosten (NOW) wordt met drie maanden verlengd. Deze verlengde regeling heet dan ook NOW 2.0. NOW 2.0 heeft enkele wijzigingen ten opzichte van de oorspronkelijke NOW:

 • De ontslagboete wordt geschrapt. Dat betekent dat bij ontslag van personeel om bedrijfseconomische redenen de tegemoetkoming uitsluitend wordt gecorrigeerd op basis van de loonkosten van de ontslagen werknemers en dat hier niet langer een extra verlaging van de tegemoetkoming bovenop komt. Wel moet er bij een ontslag van meer dan 20 werknemers een akkoord worden bereikt met de vakbond. Indien er meer dan 20 werknemers worden ontslagen zonder akkoord met de vakbond, zal de werkgever alsnog een boete ontvangen à 5% van de totale tegemoetkoming.
 • Werkgevers die zich op de NOW 2.0 beroepen, moeten personeel stimuleren om bij- of omscholing te gaan volgen. Bij de aanvraag van NOW 2.0 dient de werkgever hier een verklaring over af te leggen. Vanaf juli 2020 is het volgen van deze bij- of omscholing kosteloos mogelijk via het crisisprogramma, “NL leert door”.
 • De forfaitaire opslag in de tegemoetkoming voor werkgeverslasten zoals vakantiegeld, pensioen en sociale premies wordt verhoogd van 30% naar 40% van de loonsom.
 • De referentiemaand voor de loonsom wordt maart 2020. Daarnaast wordt in de al lopende NOW-regeling maart ook als uitgangspunt genomen als de loonsom in de maanden maart-mei hoger is dan in januari-maart. Dit is van belang voor seizoensgebonden bedrijven.
 • Als een onderneming gebruik maakt van de NOW 2.0, mag zij over 2020 geen dividend of tantièmes uitkeren.

De NOW 2.0 kan worden aangevraagd vanaf 6 juli 2020 bij het UWV. Ook bedrijven die al een beroep deden op de NOW, moeten opnieuw een aanvraag indienen.

Naast de verlenging van de NOW wordt de oorspronkelijke regeling ook op enkele punten aangepast, waardoor met name seizoenbedrijven en pas overgenomen bedrijven alsnog met terugwerkende kracht een tegemoetkoming kunnen ontvangen over de maanden maart t/m mei 2020. De aanvraag hiervoor kan worden ingediend t/m 5 juni 2020. De wijzigingen in de oorspronkelijke NOW zijn dat ook de maand maart 2020 als referentiemaand kan worden genomen in plaats van januari 2020, en dat bedrijven die recent zijn overgenomen de bestaande bepaling voor startende ondernemers mogen hanteren. Ten slotte heeft het UWV aangekondigd ondernemers die in januari 2020 een dertiende maand hebben uitgekeerd en daardoor onvoldoende in aanmerking komen voor de NOW eruit te filteren bij de eindafrekening, mits dit terug te vinden is in de polisadministratie.

Ten slotte heeft het ministerie van Sociale zaken ook duidelijkheid verstrekt over de eis van een accountantsverklaring bij de eindafrekening van de oorspronkelijke NOW. Wat dit precies voor NOW 2.0 betekent is nog onbekend, omdat deze andere voorwaarden heeft. De eindafrekening van de NOW kan naar verwachting pas vanaf 7 oktober worden ingediend. De accountantsverklaring is vereist bij ontvangen voorschoten voor in totaal hoger dan € 100.000 of een tegemoetkoming boven € 125.000. Bij ontvangen voorschoten voor in totaal hoger dan € 20.000 of een tegemoetkoming boven € 25.000 is geen accountantsverklaring vereist, maar wel een derdenverklaring. Dit is een verklaring van bijvoorbeeld een administratiekantoor, een adviseur of brancheorganisatie. Situaties waarbij geen accountantsverklaring vereist is, worden steekproefsgewijs gecontroleerd. Er moet dus duidelijk kunnen worden aangetoond op basis waarvan een aanvraag voor de NOW is berekend. Office Helden kan u daarbij een steuntje in de rug bieden.

 

Tozo

Als u nu gebruik maakt van de Tozo uitkering levensonderhoud kunt u, als u aan de voorwaarden van de vervolgregeling voldoet, uw Tozo uitkering verlengen voor de periode van juni t/m augustus 2020. Ook zelfstandigen die nog geen gebruik hebben gemaakt van Tozo kunnen ondersteuning aanvragen voor deze periode, mits zij aan de (aanvullende) voorwaarden voldoen.

Alle voorwaarden die al voor de Tozo golden, gelden ook voor de verlengde Tozo. Voor “Tozo 2” komt er, indien er een beroep op wordt gedaan in de vorm van een uitkering levensonderhoud, één voorwaarde bij: de partnerinkomenstoets. Dit houdt in dat bij een aanvraag over de hoogte van het inkomen van de aanvrager én van zijn/haar partner moet worden verklaard. Als het huishoudinkomen dan boven het sociaal minimum komt, kan geen beroep worden gedaan op de uitkering voor levensonderhoud.

In Tozo 2 kan uitsluitend een uitkering worden ontvangen over de maanden juni t/m augustus 2020. Als u in de oorspronkelijke Tozo al een uitkering levensonderhoud hebt ontvangen over de maanden juni en juli, kunt u in Tozo 2 over deze maanden geen tweede uitkering meer ontvangen.

Indien er een beroep wordt gedaan op de Tozo 2 in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, komt er als voorwaarde bij dat er voor de onderneming geen surseance van betaling of faillissement is aangevraagd of verkregen. Voor de oorspronkelijke Tozo en Tozo 2 geldt een maximum à gezamenlijk € 10.157.

Het aanvragen van de Tozo 2 kan vanaf 1 juni 2020 met terugwerkende kracht bij uw eigen gemeente. De exacte aanvraagprocedure verschilt per gemeente.

 

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL)

In het eerste steunpakket konden ondernemers uit verschillende sectoren een beroep doen op de TOGS. Dit bedroeg een vast bedrag à € 4.000. In de TVL kunnen dezelfde sectoren (zie lijst) bij een omzetdaling à minimaal 30% een tegemoetkoming ontvangen voor een bedrag dat wordt gebaseerd op het totale omzetverlies. De TVL is bedoeld om de vaste lasten van een bedrijf (behalve loonkosten) van te betalen. De tegemoetkoming bedraagt maximaal € 20.000 en heeft nog enkele voorwaarden:

 • De onderneming heeft maximaal 250 werknemers
 • De onderneming is voor 15 maart 2020 opgericht
 • De onderneming heeft minimaal één vestiging in Nederland
 • Minimaal één vestiging van de onderneming heeft een ander adres dan het privéadres van de eigenaar/eigenaren. Of de vestiging staat los van de privéwoning en heeft een eigen opgang of toegang. Een uitzondering hierop zijn horecaondernemingen met SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.30 en ambulante handel (waaronder markthandel, taxivervoer, auto- en motorrijscholen en kermisattracties)
 • De onderneming heeft geen faillissement of surseance van betaling aangevraagd bij de rechtbank
 • De onderneming is geen overheidsbedrijf

In tegenstelling tot de TOGS betreft de TVL geen vast bedrag. Van het omzetverlies wordt het percentage vaste lasten berekend. Van dat percentage vaste lasten wordt een deel vergoed. De exacte berekening is per sector verschillend en wordt nog verder uitgewerkt. De TVL is evenals de TOGS belastingvrij.

Het is nog niet bekend vanaf wanneer de TVL kan worden aangevraagd. De verwachting is medio juni 2020. Een aanvraag dient te worden ingediend bij de RVO.

U kunt van zowel de TVL als de NOW gebruikmaken, waarbij de NOW de loonkosten deels compenseert en de TVL voor andere vaste lasten een tegemoetkoming biedt. De TVL heeft invloed op de NOW. Een ontvangen TVL wordt bij de NOW-regeling gerekend als omzet, waardoor de NOW-subsidie lager uitvalt. Met beide regelingen ontvangt u opgeteld meer subsidie. De voorwaarden hiervan worden nog verder uitgewerkt.

 

Overige regelingen

In het eerste steunpakket zaten enkele verruimingen of toegankelijkheden van kredietverleningen en -garanties aan kleine en middelgrote bedrijven. Hierbij gaat het om Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf-regeling (BMKB) en de Garantie Ondernemingsfinanciering-regeling (GO). Deze regelingen lopen in het tweede steunpakket door.

Het kabinet heeft voor de periode van juni t/m augustus 2020 een tweede trache à € 150.000.000 beschikbaar gesteld in het kader van de Corona Overbruggingslening (COL) die bijdraagt aan de verbetering van de liquiditeitspositie van innovatieve bedrijven.

De mogelijkheid tot het aanvragen van bijzonder uitstel van betaling bij de Belastingdienst is verlengd tot 1 september 2020. Bij de eerste aanvraag worden de betalingstermijnen van alle aanslagen inkomstenbelasting, zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting direct met drie maanden verlengd. Voor andere belastingen kan een apart uitstel worden aangevraagd. Uitstel voor langer dan drie maanden aanvragen is ook mogelijk, maar dan moet je verklaren over 2020 geen dividend of tantièmes uit te keren en geen eigen aandelen in te kopen.

Ook alle andere belastingmaatregelen, waaronder versoepeling van het urencriterium, bijzondere btw-vrijstellingen, en de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen worden verlengd tot 1 september 2020.

Ten slotte wordt het voor vergunninghouders mogelijk om uitstel aan te vragen voor het betalen van BPM op geïmporteerde auto’s. Het indienen van een verzoek hiervoor is pas mogelijk als een naheffingsaanslag wordt opgelegd over mei 2020. Dat zal naar verwachting halverwege juli 2020 voor het eerst gebeuren.

 

Door Rik van den Aakster

 

Bron: www.rijksoverheid.nl, www.accountancyvanmorgen.nl, www.deondernemer.nl, www.mkb.nl, www.kvk.nl, www.accountant.nl, www.rvo.nl en www.belastingdienst.nl.