Het zal de afgelopen tijd zeker niet aan je voorbij zijn gegaan: het kabinet neemt drastische maatregelen vanwege het coronavirus. Zo moeten tot 6 april 2020 scholen en horecagelegenheden hun deuren sluiten, worden evenementen afgelast en wordt iedereen geacht zoveel mogelijk thuis te werken. Uiteraard kan dit voor veel ondernemers grote en misschien zelfs fatale gevolgen hebben.

De overheid biedt echter ook enkele mogelijkheden om deze gevolgen te beperken en daarmee de zogenoemde “Coronastress” te verminderen. We zetten ze hierna uiteen.

We proberen als Office Helden zoveel mogelijk thuis te werken en de adviezen van het RIVM op te volgen. Wij zijn het gewoon bereikbaar via telefoon en e-mail. Wel hebben we alle afspraken op locatie tot minimaal 1 april a.s. opgeschort. We hopen op jullie begrip, en zullen er voor zorgen dat alle werkzaamheden die wij gebruikelijk verrichten voor onze klanten zoveel mogelijk uitgevoerd worden en blijven worden. Als we jullie kunnen ondersteunen bij bovenstaande of andere zaken, dan horen we het natuurlijk graag!

Pas goed op jezelf en elkaar, en houd rekening met de kwetsbaarheid van je omgeving.

 

Werktijdverkorting

Heb je als werkgever te maken met teruglopende hoeveelheden werk of zelfs het stilleggen/tijdelijk sluiten van je organisatie? Dan kan je aanspraak proberen te maken op een tijdelijke werktijdvermindering voor personeel dat als gevolg van de omstandigheden tijdelijk geen werk krijgt aangeboden.

Werknemers kunnen een tijdelijke WW-uitkering krijgen voor de uren die zij omwille van deze uitzonderlijke situatie niet kunnen werken. Een vergunning hiervoor wordt voor periodes van steeds 6 weken verleend met een maximum van 24 weken. Na iedere 6 weken wordt de situatie herzien.

Let op: er wordt een eigen risico van 2 weken gehanteerd waarin je zelf financiële verantwoordelijkheid draagt naar je werknemers. Het aantal medewerkers moet afgestemd zijn op de voor het bedrijf aannemelijke te verwachten behoefte. De regeling is niet met terugwerkende kracht aan te vragen.

Achteraf zal het UWV de uren die tijdens de vergunningsperiode niet zijn gewerkt door het personeel vergoeden. Hierbij worden alleen uren meegenomen waarvoor de vergunning is afgegeven. Als je medewerkers voldoen aan alle voorwaarden, maakt het UWV de WW-uitkeringen aan je over. Je betaalt daarmee minder uit aan salarissen terwijl iedereen volledig in dienst blijft conform de arbeidsovereenkomst.

Leg administratief nadrukkelijk vast hoeveel uren per medewerker al dan niet gewerkt worden. Mochten daar vragen over komen dan dien je voorbereid, correct en volledig te zijn.

Allereerst dien je bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een aanvraag in voor een vergunning voor tijdelijke werktijdvermindering voor personeel dat als gevolg van de omstandigheden voorlopig geen werk krijgt aangeboden. Zorg ervoor dat je nadrukkelijk en uitgebreid kan toelichten en onderbouwen waarom je medewerker(s) verminderd of geheel niet meer inzetbaar zijn en tot wanneer je verwacht dat dit zal aanhouden. Geef eveneens aan hoeveel werkuren er minder gewerkt gaan worden per week per persoon. Houd er rekening mee dat je de verwachting moet hebben minimaal 2 tot maximaal 24 kalenderweken minstens 20% minder werktijd te kunnen bieden.

Loon van medewerkers die al ziek waren voordat de vergunningsperiode in gaat dien je zelf door te betalen. Indien een medewerker ziek wordt tijdens de vergunningsperiode loopt zijn tijdelijke WW-uitkering door. Medewerkers die werkzaam zijn op basis van een uitzendcontract of krachten met een nulurencontract kunnen niet in je aanvraag worden meegenomen.

Als de vergunning wordt afgegeven meldt je dit meteen bij het UWV. Na afloop van de vergunning kan je binnen een week een WW-uitkering voor je medewerkers aanvragen bij het UWV. Voldoen je medewerkers aan de voorwaarden van het UWV? Dan dragen zij zorg voor uitbetaling van de uitkeringen aan jou als werkgever.

 

Bijstand voor zelfstandig ondernemers

Zelfstandigen kunnen een aanvraag Bbz (Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen) bij de gemeente indienen indien zij tijdelijk financiële problemen hebben vanwege het coronavirus. Voorwaarden waar je in het geval van de Gemeente Maastricht aan moet voldoen:

  • Je inkomen ligt onder het bijstandsniveau;
  • Je hebt geen eigen vermogen (bedrijf en woning tellen niet mee);
  • Je krijgt geen hulp van een bank of andere geldschieters, in de vorm van een lening;
  • Je besteedt minimaal 1225 uur per jaar aan je onderneming;
  • Je voldoet aan de vestigingseisen (bijv. je staat ingeschreven bij de KvK);
  • Je bent ouder dan 18 jaar en hebt de AOW-leeftijd nog niet bereikt;
  • Je bedrijf is in Nederland gevestigd.

Voldoe je hier aantoonbaar aan dan kan dit worden aangevraagd bij de gemeente. Als je hierbij ondersteuning wenst of hier vragen over hebt dan horen we het natuurlijk graag.

 

Verruiming Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

Eind maart a.s. hoopt de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de BMKB tijdelijk te verruimen, zodat organisaties met een gezonde toekomst in het verschiet gefinancierd kunnen blijven. Bedrijven die als gevolg van het coronavirus in financiële problemen dreigen te komen, kunnen bij verruiming de overheid vragen garant te staan voor leningen. Deze borgstellingsregeling voor MKB-kredieten moet bedrijven helpen om tijdelijke liquiditeitstekorten op te vangen. Hoe de regeling er uit zal zien als die daadwerkelijk wordt uitgebreid is nog niet zeker. Indien hierover meer bekend wordt, zal dit terug te lezen zijn op onze website. Wil je hierover op de hoogte gehouden worden dan kan je altijd alvast even contact met ons opnemen.

 

Maatregelen Belastingdienst

Uitstel van betaling – Dit kan worden aangevraagd voor inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting echter onder bepaalde voorwaarden:

  • Je organisatie moet gezond en levensvatbaar zijn en daadwerkelijk bestaande betalingsproblemen hebben wegens het coronavirus. Het mag niet om te verwachten betalingsproblemen gaan.
  • De betalingsproblemen zijn aantoonbaar van tijdelijke aard.
  • De betalingsproblemen worden vóór een bepaald tijdstip opgelost.

De Belastingdienst moet worden aangeschreven met een toelichting waarom je aan deze voorwaarden voldoet. Dit dient een derde deskundige (je boekhouder, accountant, etc.) te bekrachtigen met een verklaring. Na ontvangst van de brief/verklaring beoordeelt de Belastingdienst of je uitstel krijgt. De Belastingdienst zal gedurende de beoordeling geen (verdere) invorderingsmaatregelen nemen.

Voorlopige aanslag wijzigen – Heb je een voorlopige aanslag voor de Inkomstenbelasting 2020 en/of Vennootschapsbelasting 2020 ontvangen en verwacht je een lagere winst vanwege het coronavirus? Dan zou je een wijziging in de voorlopige aanslag voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting 2020 kunnen laten aanbrengen, zodat je minder vooraf hoeft te betalen of reeds betaalde voorschotten terug kunt ontvangen.

 

Door Rik van den Aakster en Melissa Lenaers

 

Bron: https://www.belastingdienst.nl/ en https://www.gemeentemaastricht.nl/