Dat zelfstandigen in financiële nood door de Coronacrisis een Tijdelijke ondersteuning vanuit de gemeentes zouden kunnen ontvangen, was al lang besloten. Toch zaten veel ondernemers nog in onzekerheid omdat de voorwaarden op de Tozo nog op zich lieten wachten. Nadat de voorwaarden enkele dagen geleden werden vastgesteld, zijn de eerste reacties van ondernemers enthousiast, heeft een onderzoek van de KvK uitgewezen.

De voorwaarden zorgen met name voor opluchting bij directeur-grootaandeelhouders (DGA’s) van BV’s. De regeling geldt ook voor hen, mits zij alleen of samen met de andere in de BV werkzame directeuren, meer dan 50% van de aandelen bezitten en de uitsluitingsgronden van de Participatiewet niet op hem of haar van toepassing zijn. 99% van de DGA’s (afhankelijk van hun werknemersverzekeringen) kan geen beroep doen op de NOW en daarom kan de Tozo voor hen van groot belang zijn.

Enkele voorwaarden, waaronder de leeftijd van de ondernemer (tussen 18 jaar en pensioengerechtigde leeftijd), het voldoen aan het urencriterium, de vestigingsplaats van de onderneming (in Nederland) en de nationaliteit en de woonplaats van de ondernemer (beiden in Nederland), waren al eerder bekend. Hier is aan toegevoegd dat de onderneming (tenzij dit door de Coronacrisis onmogelijk is) economisch nog actief moet zijn, de werkzaamheden hoofdzakelijk in Nederland plaatsvinden, de onderneming in bezit is van alle nodige vergunningen en vóór 17 maart 2020 om 18:45 uur was ingeschreven in het handelsregister van de KvK.

Een uitzondering geldt voor zorgaanbieders. Zij kunnen niet automatisch gebruik maken van de Tozo en moeten zich voor ondersteuning wenden tot hun afnemers, waaronder zorgverzekeraars en gemeenten. Hiermee heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aparte afspraken gemaakt over het ondersteunen van zorgaanbieders.

Binnen de Tozo zijn er twee verschillende voorzieningen waar ondernemers een beroep op kunnen doen: inkomensondersteuning en een lening voor bedrijfskapitaal. Inkomensondersteuning is er voor ondernemers die als gevolg van de uitbraak van het Coronavirus gedurende crisis een inkomen verwachten te hebben onder het sociaal minimum. Het sociaal minimum is afhankelijk van de leeftijd en -situatie van de ondernemer. De ondersteuning bedraagt voor alleenstaande en gehuwde of samenwonende respectievelijk maximaal € 1.050 en € 1.500 netto.

Een lening voor bedrijfskapitaal is er voor ondernemers die als gevolg van de uitbraak in liquiditeitsproblemen zijn gekomen. Dat wil zeggen dat ze hun schulden niet tijdig af kunnen betalen. De lening bedraagt maximaal € 10.517 en heeft een maximale looptijd à drie jaar. Het rentepercentage is 2% tot januari 2021 hoeft er niet op te worden afgelost.

Het aanvragen van de Tozo dient te gebeuren bij de gemeente waarin de ondernemer woonachtig is (dus niet waar de onderneming is ingeschreven, indien dat een andere gemeente is). Hierbij dient de ondernemer de volgende gegevens te verstrekken:

  • Gegevens over de ondernemer: NAW-gegevens, leeftijd, verklaring over het voldoen aan het urencriterium, het bezit van de vereiste vergunningen en een berekening van het verwachtte netto-inkomen in de maanden waarvoor de aanvraag wordt gedaan (uitsluitend bij aanvraag inkomensondersteuning).
  • Gegevens over de samenstelling van het huishouden.
  • Gegevens over het bedrijf van de ondernemer: naam, KvK nummer, datum van inschrijving bij KvK, rechtsvorm en verklaring over vestiging bedrijf of uitvoering hoofdzakelijke activiteiten in Nederland.
  • Bewijsstukken: kopie van een legitimatiebewijs en dat van de eventuele partner, eventuele jaarrekening over 2019, afschrift bankrekening waarop uitkering of lening gestort moet worden en eventueel andere bewijsstukken die noodzaak aannemelijk maken.
  • Verklaring dat de financiële problemen zijn ontstaan door de coronacrisis.

De gemeentes streven ernaar zoveel mogelijk binnen vier weken na ontvangst van de aanvragen over te gaan tot een besluit. Als dit door overbelasting niet lukt, kan de gemeente er voor kiezen om voorschotten te gaan verstrekken.

 

Door Rik van den Aakster

 

Bron: www.rijksoverheid.nl, www.uwv.nl en www.zzp-nederland.nl.