Voor veel ondernemers zijn het lastige tijden en ondanks dat velen van ons er alles aan doen om het hoofd boven water te houden, kan het soms ook verstandiger zijn om er “gewoonweg” mee te stoppen. Wij krijgen de laatste weken steeds vaker de vraag van ondernemers of wij hen hierbij kunnen ondersteunen. Om die reden leek het ons goed een kort plan van aanpak met jullie te delen. Enerzijds om te zien wat er al dan niet bij het staken van een onderneming komt kijken. Anderzijds, zodat je desgewenst zelf een aantal of zelfs álle stappen kunt zetten.

Voordat de onderneming wordt gestaakt is het belangrijk de administratie van de onderneming goed op orde is, zodat duidelijk is wat de onderneming per heden op de balans heeft staan aan bezittingen (gebouwen, inventaris, vervoermiddelen, liquide middelen, vorderingen, voorraden, etc.), schulden, personeel, verzekeringen, contracten en lidmaatschappen. Hierna zullen enkele stappen moeten worden ondernomen, waarmee deze zaken “uit de onderneming” verdwijnen. Belangrijk is dat dit zorgvuldig gebeurt, omdat de ondernemer ook na de staking nog altijd aansprakelijk is. Dit houdt bijvoorbeeld in dat als er na de staking nog schulden van de onderneming openstaan, de ondernemer nog altijd privéaansprakelijk is voor het afbetalen van deze schulden. Daarom is het verstandig om, in samenwerking met een boekhouder of accountant, door de gehele administratie te lopen om vervolgens enkele handelingen te kunnen verrichten, waaronder:

  • Het verkopen of privé overnemen van bezittingen van de onderneming. Hierbij is het van belang dat er rekening wordt gehouden met eventuele eerder betaalde btw over deze bezittingen die is aangegeven als voorbelasting, ook als de ondernemer deze bezittingen privé gaat gebruiken zal er dan eenmalig btw over moeten worden betaald.
  • Het innen van openstaande vorderingen. Als er dubieuze vorderingen openstaan waarbij de schuldenaar niet bereikbaar is, zullen deze moeten worden kwijtgescholden.
  • Het afbetalen van schulden. Als dit niet tijdig gebeurd, zullen de schulden open blijven staan, maar dan op naam van de ondernemer privé.
  • Het sluiten van het kasboek. Het kasgeld zal moeten worden gestort of door ondernemer moeten worden opgenomen. Daarna zal het kassaldo op € 0,- uit moeten komen. Eventuele kasverschillen moeten dan worden genoteerd.
  • Een ontslagvergunning aanvragen voor personeel dat door de staking van de onderneming ontslagen moet worden. Deze kan worden aangevraagd bij het UWV. Een ontslag moet ook worden doorgegeven aan de Belastingdienst.
  • Verzekeringen, contracten en lidmaatschappen opzeggen. Hierbij moet onder anderen worden gedacht aan bedrijfsverzekeringen, verzekeringen op bezittingen van de onderneming, vergunningen, contracten met klanten en leveranciers, telefoonnummers en -abonnementen, domeinnamen en huurcontracten.
  • Het sluiten van bankrekeningen. Omdat er, zolang de onderneming nog actief is, nog altijd onverwachte inkomsten en uitgaven kunnen komen, is het raadzaam deze stap als laatste van de bovenstaande stappen uit te voeren. Voordat een bankrekening wordt opgezegd, kan de ondernemer hem het beste bijna leegboeken, zodat er nog een klein deel beschikbaar blijft voor eventuele bankkosten. Als er daarna nog geld resteert, zal de bank dit op een door de ondernemer opgegeven rekeningnummer overmaken. Het sluiten van een bankrekening kan de nodige tijd in beslag nemen, omdat enkele nieuwe Europese wetgevingen zorgen voor een flinke administratieve last. Belangrijk is wel dat het sluiten van de bankrekening volledig is afgehandeld vóór de onderneming bij de KvK wordt uitgeschreven, want de banken en de KvK werken in zo’n geval intensief samen.

Als alle hiervoor genoemde voorbereidingen zijn getroffen kan de zaak worden uitgeschreven uit het handelsregister van de KvK. Van deze uitschrijving krijgt de Belastingdienst dan automatisch bericht. De Belastingdienst stuurt vervolgens een brief waarin wordt toegelicht hoe er fiscaal kan worden afgerekend. Dit houdt in dat er een laatste aangifte omzetbelasting zal moeten worden ingediend, de administratie van de onderneming moet worden afgesloten en de jaarstukken tot en met de staking moeten worden opgemaakt. Let op: De administratie moet daarna nog zeven jaar worden bewaard.

Ten slotte zal een eindafrekening moeten worden gedaan. Het is raadzaam om dit te laten uitvoeren door een externe consultant, bijv. een accountant of belastingadviseur. In deze eindafrekening wordt de stakingswinst berekend. Dit is het verschil tussen de werkelijke waarde en de boekhoudkundige waarde van de onderneming. Dit verschil ontstaat onder andere door stille reserves op de balans van de onderneming en herwaarderingen van bezittingen. Over de stakingswinst zal bij de ondernemer inkomstenbelasting worden geheven in de aanslag over het kalenderjaar waarin de onderneming is gestaakt.

Overweeg je met je eenmanszaak te stoppen? Neem gerust contact op om samen te bekijken wat voor jou het beste werkt.

 

Door Rik van den Aakster en Heleen Mathijssen

 

Bron: www.kvk.nl en www.belastingdienst.nl.