Het heeft lang geduurd, maar sinds maandag 6 juli 2020 is het opnieuw mogelijk om een beroep te doen op de tegemoetkoming in loonkosten, de NOW 2.0. Dat er een NOW 2.0 ging komen en dat deze enkele wijzigingen kent ten opzichten van de eerste NOW, was al duidelijk voor de afloop van het eerste steunpakket, maar gedurende de maand juni hebben er ten aanzien van NOW 2.0 nog tal van wijzigingen plaatsgevonden.

In tegenstelling tot eerder bericht kan NOW 2.0 worden aangevraagd over de periode juni 2020 t/m september 2020. Aanvragen kan van 6 juli 2020 t/m 31 augustus 2020. Een omzetverlies à minimaal 20% over vier maanden is nog steeds vereist om aan de NOW 2.0 te voldoen. Alleen hoeft de periode waarover omzetverlies geleden wordt, niet gelijk te zijn aan de periode waarover je de tegemoetkoming ontvangt. Wel moet de periode waarover het omzetverlies wordt berekend aansluiten op de periode waarover de eerste NOW is aangevraagd, indien deze ook is aangevraagd. Het omzetverlies moet worden berekent over een periode van vier maanden, te beginnen op 1 juni, 1 juli of 1 augustus 2020, op basis van een gemiddelde uit 2019.

Naast de periodes waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt of het omzetverlies wordt berekend, kent NOW 2.0 de volgende wijzigingen ten opzichte van de eerste NOW:

 • Naast het loon worden ook andere kosten van werknemers vergoed door een forfaitaire opslag van 40% op de loonsom. In de eerste NOW was deze opslag 30%
 • Bij ontslagaanvraag van een werknemer om bedrijfseconomische redenen wordt de tegemoetkoming verminderd met 140% (100% loonsom met een opslag van 40% voor forfaitaire kosten) van de te vergoeden loonsom over drie maanden. Opvallend is dat deze vermindering wordt berekend over drie maanden terwijl de tegemoetkoming wordt berekend over vier maanden
 • Als een werkgever meer dan 20 werknemers om bedrijfseconomische redenen wil ontslaan, moet hij dit overleggen met de vakbonden en als hij van de vakbonden geen akkoord krijgt, wordt er naast de eerder genoemde vermindering nog eens 5% op de tegemoetkoming gekort
 • Voor het bepalen van de loonsom over de periode waarover de tegemoetkoming wordt ontvangen, wordt in het beginsel gebruik gemaakt van het totale SV-loon over maart 2020. Werkgeversbetalingen voor uitkeringen, vakantiebijslag of 13e maanden worden niet als loon meegerekend. Er geldt een maximum loon à € 9.538 per werknemer en per maand
 • Bedrijven die NOW 2.0 aanvragen, mogen over 2020 geen dividend of tantièmes uitkeren en als een bedrijf over 2020 eigen aandelen inkoopt, moet zij de waarde hiervan uitbetalen aan haar aandeelhouders
 • Werkgevers moeten hun werknemers stimuleren ontwikkeladvies aan te vragen of scholing te gaan volgen. Hiervoor moet er bij de NOW-aanvraag een verklaring worden afgelegd. Scholing of ontwikkeladvies kan kosteloos worden gevolgd via NL leert door

Het omzetverlies wordt op dezelfde manier berekend als bij de eerste NOW. Onder omzet valt de opbrengst uit levering van normale producten van de onderneming onder aftrek van kortingen of belastingen over de opbrengst, vermeerderd met uitkeringen, subsidies, renteopbrengsten, bijdragen vanuit overheidsinstellingen (ook TVL of TOGS) en giften of declaraties vanuit zorgverzekeraars. Voor het berekenen van het omzetverlies heeft de Kamer van Koophandel een online rekentool als hulpmiddel ter beschikking gesteld.

Evenals de eerste NOW zal NOW 2.0 worden uitbetaald in voorschoten voor in totaal 80% van de totale tegemoetkoming. Het restant zal na de afrekening worden uitbetaald of teruggevorderd.

In de eerste NOW werden de regels voor concerns tussentijds aangepast. In NOW 2.0 gelden de regels na die aanpassing. Dit komt erop neer dat als onderdelen van een concern individueel (dus niet als concern gezamenlijk) NOW 2.0 aanvragen, een accountant extra toetsingen zal moeten doen die nader gepresenteerd zullen worden.

Bij ondernemingen die zich niet beroepen op NOW (2.0) maar bij het UWV wel ontslagaanvragen indienen, zal het UWV tijdens de beoordeling van de ontslagaanvraag controleren of het ontslag niet voorkomen had kunnen worden middels NOW. Uiteraard zal het UWV in zo’n geval werkgevers stimuleren om zich alsnog te beroepen op NOW 2.0.

De subsidievaststelling kan pas worden gedaan vanaf 7 september 2020. De afrekening moet in principe gedaan worden binnen een termijn van 38 weken na afloop van het gekozen omzettijdvak bij aanvragen waarvoor een accountantsverklaring is vereist. Zonder verklaring is dat 24 weken. Een accountantsverklaring is net als bij de eerste NOW vereist bij ontvangen voorschot boven € 100.000 of een totale tegemoetkoming boven € 125.000. Bedrijven waarbij de tegemoetkoming onder deze grens ligt, maar een totale tegemoetkoming hebben ontvangen boven € 25.000 is er een derdenverklaring vereist.

NOW 2.0 kan worden aangevraagd via de website van het UWV. Bij de aanvraag heb je de volgende gegevens nodig:

 • Naam- en adresgegevens van de onderneming
 • Het loonheffingsnummer
 • Het berekende omzetverlies over de gekozen periode van vier maanden
 • Het bankrekeningnummer dat de Belastingdienst gebruikt voor de betaling van loonheffingen en de tenaamstelling ervan

Bij het invullen van het online formulier moet je ook een intentieverklaring ondertekenen, waarmee je verklaart dat:

 • Je de juiste informatie hebt ingevuld en volledig bent geweest
 • Je begrijpt en accepteert dat de bepalingen vanuit de Algemene wet bestuursrecht van toepassing zijn op je aanvraag
 • Er geen surseance van betaling of faillissement is aangevraagd
 • Je akkoord bent met het opslaan en het verwerken van de gegevens, volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
 • Je bevoegd bent om het bedrijf te vertegenwoordigen (dit kan ook iemand zijn die door de werkgever is gemachtigd, bijvoorbeeld een medewerker van een administratiekantoor)

Nadat het online formulier geheel is ingevuld, moet je deze uitprinten en ondertekenen. Hierna dient de ondertekende versie te worden gescand en geüpload (op de site van het UWV). Naast het ondertekende aanvraagformulier, dient er ook een bankafschrift geüpload te worden van de bankrekening met het eerder ingevulde nummer. Hierna klik je op “aanvraag indienen” en ontvang je per mail een bevestiging. Het UWV streeft ernaar om hierna binnen twee à vier weken een eerste voorschot uit te betalen.

Office Helden is uiteraard in staat om bij het aanvragen van NOW 2.0, of bij voorafgaande handelingen als het berekenen van het omzetverlies, te hulp te schieten.

 

Door Rik van den Aakster

 

Bron: www.kvk.nl, www.accountancyvanmorgen.nl en www.rijksoverheid.nl.