Het was al langer bekend, de Werktijdverkorting werd vervangen door een tegemoetkomingsregeling, de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Behoud van Werkgelegenheid (NOW). Maar deze regeling kon nog niet worden aangevraagd en het was nog niet duidelijk hoe de voorwaarden er precies uit zouden komen te zien. Dinsdag 31 maart 2020, de dag waarop ook bekend werd dat de maatregelen die tot 6 april zouden gelden worden verlengd tot 28 april, heeft minister Koolmees van Sociale zaken en Werkgelegenheid ook de details over de NOW bekend gemaakt.

Zoals eerder bekend gemaakt, moet de omzet van je onderneming minimaal 20% gedaald zijn om aanspraak te maken op de NOW. Het omzetverlies wordt berekend op basis van de gemiddelde omzet per kwartaal uit 2019 (totale omzet 2019/4). De overheid vergoedt vervolgens 90% van het procentuele omzetverlies, vermenigvuldigd met de totale loonsom. Wel is er een maximum: de regeling geldt voor brutosalarissen tot € 9.538 per maand. Ruim 98,5% van de werkenden valt onder dit maximum. De totale loonsom is inclusief de opslag voor vakantiegeld, pensioen en werkgeverspremies.

Bij verschillende entiteiten die samen één concern vormen, wordt het omzetverlies van het gehele concern aangehouden. Dit is om te voorkomen dat organisatie van concerns de hoogte van de tegemoetkoming beïnvloeden.

Onder werknemers waarvoor deze tegemoetkoming ontvangen kan worden, valt iedereen voor wie loonaangifte gedaan wordt en verzekerd is voor de WW, ZW of WIA. Ook flexwerkers vallen hieronder. Daarom roept de overheid op om flexwerkers,  indien mogelijk, gewoon door te betalen, anders daalt de loonsom, waar de tegemoetkoming bij mee daalt.

De periode waarover de tegemoetkoming kan worden aangevraagd, start vanaf 1 maart 2020 en duurt tot minimaal 31 mei. Vóór 1 juni wordt besloten over een definitieve stopdatum. Het UWV zal in drie termijnen een voorschot voor in totaal 80% van de tegemoetkoming uitkeren.

Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegerekend, dienen de werkgevers een vaststelling van de tegemoetkoming aan te vragen. In het beginsel is hiervoor een accountantsverklaring vereist. Vervolgens zal het UWV binnen 22 weken de definitieve eindafrekening doen. Het UWV controleert streng op de hoogte van de loonstroken gedurende periode van de tegemoetkoming en zal deze vergelijken met de loonstroken van daarvoor. Om niet-reguliere salarissen uit te gaan betalen is dus zinloos en valt onder fraude.

In tegenstelling tot eerder bericht wordt de eis van een accountantsverklaring bij de aanvraag van de NOW mogelijk beperkt tot bedrijven met een omzetdaling boven een nader te bepalen bedrag. Het UWV streeft ernaar om hier zo snel mogelijk duidelijkheid over te geven.

 

Door Rik van den Aakster

 

Bron: www.uwv.nl, www.nu.nl, www.rtlnieuws.nl, www.deondernemer.nl en www.sra.nl.